Regulamin Konkursu Firmy Jubilerskiej Chaton z dnia 08.01.2022r.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu na profilu Instagram https://www.instagram.com/chaton.pl/?hl=pl jest Firma Jubilerska Chaton ul. Szczecińska 38, 75-137 Koszalin
2. Właściciel serwisu Instagram nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram ani z nim związana. Serwis jest zwolniony z odpowiedzialności za roszczenia uczestników. Konkurs nie jest grą losową.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 08.01.2022 r. godz. 10:00 do 27.02.2022 r. godz. 18.00. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
•    osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
•    posiadające tylko jedno prawdziwe, zweryfikowane konto osobowe w serwisie Instagram,
•    przestrzegające regulaminu serwisu Instagram znajdującego pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu osoby obserwującej profil Instagram www.instagram.com/chatonjubiler, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w serwisie Instagram oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu Instagram www.instagram.com/chatonjubiler
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Instagram z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że:
a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Instagram, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu
1. Chcąc wziąć udział w konkursie uczestnik ma za zadanie:

a) obserwować profil w serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler

b) odpowiedzieć na pytanie: “Dlaczego biżuteria od Chaton powinna trafić do Ciebie/ lub osoby, dla której pragniesz wygrać nagrodę” - pod zdjęciem konkursowym ukazującym się na profilu serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler,

c) polubić post konkursowy,

d) w relacji stories oznaczyć @chatonjubiler wraz z informacją o konkursie,

e) oznaczyć w komentarzu od postem 3 osoby

f) być aktywnym przez czas trwania konkursu na profilu @chatonjubiler.

Wykonanie powyższych punktów– uznaje się to za Zgłoszenie uczestnika w konkursie.


2. Każdy użytkownik jest uprawniony do maksymalnie 1 Zgłoszenia.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) w czasie trwania konkursu każdego dnia od momentu umieszczenia zdjęcia na profilu Instagram do godz. 18:00 dnia 27.02.2022r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia,
b) 28 lutego 2022r. do godziny 15:00 jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) wyniki konkursu będą opublikowane na profilu w  serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler do godziny 23.59, 28.02.2022r.
4. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi konkursu swoje dane adresowe poprzez wiadomość prywatną na Instagramie.

§4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie jest: Biżuteria marki Chaton o wartości 250zł.
2. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.
3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) oryginalność i kreatywność Zgłoszenia,

c) wywiązanie uczestnika z Zasad Konkursu (§3).
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego wysłania wiadomości prywatnej do Organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.  Niedostarczenie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata informacji o wygranej w komentarzu pod zdjęciem konkursowym, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów (komentarzy), zdjęć, grafik, które umieszcza w serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
§5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu serwisu Instagram Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres mailowy sklep@chaton.pl
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 04.02.2022 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil Administratora na portalu Instagram: https://www.instagram.com/chatonjubiler
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
7. Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom, za pośrednictwem których Organizator dokona wysyłki Nagrody, tylko w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Informacja

Tagi

Śledź nas na Facebooku