Regulamin konkursu "Walentynkowe rozdanie książek" Firmy Jubilerskiej Chaton z dnia 18.01.2022r.

§1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu/rozdanie na profilu Instagram https://www.instagram.com/chaton.pl/?hl=pl oraz Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler jest Firma Jubilerska Chaton ul. Szczecińska 38, 75-137 Koszalin
2. Właściciel serwisu Instagram oraz Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursu. Wszelkie roszczenia związane z konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursu. Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Instagram oraz Facebooka ani z nimi związana. Serwisy są zwolnione z odpowiedzialności za roszczenia uczestników. Konkurs nie jest grą losową.
3. Fundatorem nagród w konkursie jest Organizator.
4. Akcja konkursowa Organizowana jest wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram oraz Facebook.
5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
6. Konkurs trwa od 18.01.2022 r. godz. 09:00 do 13.02.2022 r. godz. 23.59. W wyjątkowych sytuacjach Organizator konkursu może przedłużyć lub przerwać trwanie konkursu, w określonym przez siebie zakresie, o czym poinformuje uczestników konkursu na profilu wskazanym w §1 pkt.1 Regulaminu.

§2 Uczestnicy [głosujący, komentujący]
1. Uczestnikami konkursu mogą być:
•    osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnie i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
•    posiadające tylko jedno prawdziwe, zweryfikowane konto osobowe w serwisie Instagram lub Facebook,
•    przestrzegające regulaminu serwisu Instagram znajdującego pod adresem https://help.instagram.com/581066165581870 oraz Facebook https://www.facebook.com/legal/terms

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie statusu osoby obserwującej profil Instagram www.instagram.com/chatonjubiler lub profil Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler, udzielenie zgody na dostęp do informacji udostępnianych w profilu Uczestnika w serwisie Instagram lub Facebook oraz akceptacja postanowień Regulaminu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych [imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail] na potrzeby konkursu oraz na rozpowszechnianie treści Zgłoszenia w obrębie profilu Instagram www.instagram.com/chatonjubiler / Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler
4. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza, że:
a) akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celach wskazanych w Regulaminie,
b) zwalnia Instagram/ Facebook z wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
5. Użytkownicy głosujący i komentujący podejmujący akcje głosowania i komentowania oświadczają, że:
a) spełniają warunki określone w §5 ust. 1,
b) akceptują postanowienia Regulaminu oraz wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, ID profilu na Instagram/ Facebook, adres IP) w celu realizacji konkursu oraz weryfikacji prawdziwości danych.

§3 Zasady konkursu
1. Chcąc wziąć udział w konkursie uczestnik ma za zadanie:

a) obserwować profil w serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler lub Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler

b) być aktywnym przez czas trwania konkursu na profilu @chatonjubiler i odpowiedzieć na pytania pod postami konkursowymi.

Wykonanie powyższych punktów– uznaje się to za Zgłoszenie uczestnika w konkursie.


2. Każdy użytkownik jest uprawniony do maksymalnie 1 Zgłoszenia, tylko raz można zostać zwycięzcą w całym czasie trwania rozdania.
3. Konkurs przebiega następująco:
a) w czasie trwania konkursu każdego dnia od momentu umieszczenia zdjęcia na profilu Instagram do godz. 23.59 dnia 14.02.2022r. Uczestnicy mogą przesyłać Zgłoszenia pod opublikowanymi postami konkursowymi,
b) w każdą niedzielę w czasie trwania konkursu jury obraduje, aby wyłonić zwycięzców,
c) wyniki konkursu będą opublikowane na profilu w  serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler/ Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler w każdy poniedziałek, włącznie do 14.02.2022r..
4. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi konkursu swoje dane adresowe poprzez wiadomość prywatną na Instagramie/ Facebook.

§4 Nagrody
1. Nagrodą w konkursie są książki:
Sławomir Koper "Wybrańcy losu. Cena sławy"
Sławomir Koper "Blaski i cienie II Rzeczypospolitej. Sensacje, celebryci, skandale"
Sławomir Koper "Królowe salonów II Rzeczypospolitej"
Sławomir Koper "Milionerki. Fortuny Polek"
Sławomir Koper "Zachłanne na życie"
Suzanne Allain "Lista Pana Malcolma"
Bibi von Braut "Siedem i pół nocy"
Anita Bilniewicz "Przemytnicy"
Izabela Szolc "Zemsta to za mało"
Izabela Szolc "Kara to nie wszystko"
Janusz Szostak "Widziadła. Świadectwa z zaświatów"
Kacper Sulowski "Z miłości. Portrety polskich domów"
Katarzyna Łuczyńska "Grzeszna i święta"


2. Nagrody nie można wymienić na gotówkę.
3. Jury (w skład którego będą wchodzić osoby z ramienia Organizatora) będzie oceniało przede wszystkim:
a) zgodność Zgłoszenia z tematyką konkursu,
b) aktywność, zgodność i szybkość odpowiedzi pod postami konkursowymi przez Uczestnika w czasie trwania rozdania,
c) wywiązanie uczestnika z Zasad Konkursu (§3)
d) czy Uczestnik nie zwyciężył już w rozdaniu,jeśli tak to nagrodę otrzymuje kolejny Uczestnik, który również prawidłowo odpowiedział/był aktywny.
4. Laureat zobowiązany jest do niezwłocznego wysłania wiadomości prywatnej do Organizatora oraz podania danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody.  Niedostarczenie przez Laureata danych osobowych, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez tego Laureata informacji o wygranej w komentarzu pod zdjęciem konkursowym, oznacza rezygnację Laureata z prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.
5. W przypadku, w którym Laureat jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych z innych przyczyn, zgoda przedstawiciela ustawowego na udział tego Laureata w konkursie oraz odebranie przez niego nagrody musi zostać doręczona na piśmie na adres Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Laureata wiadomości o nagrodzie.
6. Nagrody zostaną wysłane pocztą tradycyjną lub kurierem.

§5 Prawa Autorskie i inne
1. Przystępując do konkursu, użytkownik oświadcza, że jest autorem i posiada prawa autorskie majątkowe do tekstów (komentarzy), zdjęć, grafik, które umieszcza w serwisie Instagram www.instagram.com/chatonjubiler lub Facebook https://www.facebook.com/chatonjubiler oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont użytkowników, prac, głosów i komentarzy oraz do usuwania ich bez podania przyczyny.
§5 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia oszustwa, naruszenia cudzych praw autorskich lub innych praw osób trzecich oraz innych naruszeń Regulaminu Aplikacji Konkursowej i Regulaminu serwisu Instagram/Facebook Organizator może podjąć decyzję o zdyskwalifikowaniu Zgłoszenia lub Zgłoszeń Uczestnika w konkursie. Podejrzenia naruszeń należy zgłaszać na adres mailowy sklep@chaton.pl
4. W szczególnych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu.

§6 Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane [wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, listem poleconym z wyraźną datą stempla pocztowego] na adres Organizatora, z dopiskiem "Reklamacja” w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy reklamacji, lecz nie później niż do 15.02.2022 r. Reklamacje nadesłane pod tym czasie nie będą rozpatrywane.
2. Organizator rozpatruje reklamacje na podstawie niniejszego regulaminu, w terminie do 14 od daty wpłynięcia reklamacji. Za przekazanie odpowiedzi na reklamację w terminie uznaje się wysłanie listu poleconego z odpowiedzią w tym terminie. Organizator może wymagać dodatkowych oświadczeń od użytkownika w celu uprawdopodobnienia podstawy reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w przedmiocie reklamacji podejmowane będą w formie pisemnej.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, ewentualne spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez profil Administratora na portalu Instagram: https://www.instagram.com/chatonjubiler lub Facebook: https://www.facebook.com/chatonjubiler
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
7. Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Organizatora, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, podmiotom, za pośrednictwem których Organizator dokona wysyłki Nagrody, tylko w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.
10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Informacja

Tagi

Śledź nas na Facebooku